ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ДУХОВНАТА ПЛАНИНСКА ШКОЛА „РИЛА“


Общество Бяло Братство·Понеделник, 25 юни 2018 г.
Лятната духовна школа на Рила се организира от ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО – БЪЛГАРИЯ в района на Седемте езера на територията на Национален парк „Рила”. Школата е предназначена за членове на ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО и обслужва нуждите им за духовно усъвършенстване. Настоящият правилник е създаден от комисията за Лятната духовна школа на Рила и е одобрен от Управителния съвет на ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО.


I. Поддържане на ред и чистота в лагера.
1. Отпадъците се събират, разделени по видове – хранителни, стъклени, метални, пластмасови и хартиени. Всеки лично си събира собствените отпадъци и ги транспортира обратно до определените за целта места.
2. В района на лагера и езерата не трябва да се перат дрехи. Ако това се налага, то трябва да става в хижа „Рилски езера“.
3. Желателно е всеки да си носи метличка и лопатка за поддържане на чистотата във и около палатките.
4. Преди заминаването от лагера всеки е длъжен да остави след себе си във възможно най-добър вид мястото, на което е била разпъната неговата палатка, както и района около нея.
5. Не се допуска присъствието на домашни животни в лагера, на Молитвения връх и на Паневритмия.
6. При монтиране на палатките не се прави окопаване, подравняване, вадене на чимове.
7. Забранява се паленето на огън. Има разрешение само за общото ни каменно здание с огнище, и то през деня. По правило до огнището имат достъп само дежурните по кухня.
8. Всеки трябва да се включва в носенето на вода за кухнята всекидневно, извън дежурствата по кухня. Това е благословение, защото еработа за общото.
9. Забранено е в лагера да се употребяват месо, алкохол, цигари и наркотици.
10. Вечер след 22 ч. и сутрин до 6 ч. се пази тишина в лагера. Това е време, необходимо за сън.

II. Облекло.
1. В лагера и на Паневритмия ученикът трябва да е добре облечен. Да се носят топли и подходящи за планинските условия дрехи.
2. Не е желателно да се ходи с плажно облекло в района на лагера и най-вече по време на Паневритмия. Не е в традициите на Братството да се носят много къси панталони, сестрите да носят прозирни поли и блузи, големи деколтета, а братята да се разхождат голи до кръста или по потник.
3. Паневритмията трябва да се играе от красиво облечени хора, защото тя е свещенодействие и изява на висши духовни и космични сили.

III. Регистрация на участниците в лагера.
1. Според изискванията на органите на МВР и Дирекцията на Национален парк „Рила“ в лагера се води Регистрационна книга на пребиваващите братя и сестри и се дават номера на техните палатки.
2. Ако в лагера пристигнат гости и желаят да останат, това може да стане само след разрешение на коменданта и поемане на попечителство от ръководителите на групите.
3. Необходимо е да се проявява бдителност за проявите на външните лица. Отговорниците на групи трябва да оставят по един пазач, когато групата отсъства от лагера.

IV. Прехрана.
1. За целта се организира безплатна кухня и братска трапеза – сутрин се осигурява гореща вода, а на обяд – топла храна.
2. Издръжката на кухнята е чрез доброволни средства и дежурства.
3. Дежурните групи по кухня осигуряват необходимите хранителни продукти.
4. Не се приемат продукти от външни лица и туристи за общата кухня.
5. Разноските на лагера се покриват чрез доброволни дарения, които се събират в братска каса. Касата се отваря ежедневно в края на деня, след вечерен наряд, от избрана комисия от трима души, изработва се протокол, а набраните средства се заприходяват и отчитат пред Общото събрание на Братството.
6. Всеки участник трябва да носи основното количество необходими хранителни продукти за себе си и хляб за първите 2-3 дни. Хлябът в лагера всяка година е безплатен. Молим Ви, уважавайте го! Всеки участник в ЛДШ трябва да има лични прибори - съд за вода и храна и вилица/лъжица, в кухнята не се предлагат общи такива.

V. Организиране на живота в Духовната планинска школа.
1. Ръководството на лагера е от упълномощени от Управителния съвет лица.
2. При откриването на лагера на 1 август се организира Общо събрание, на което се разпределят отговорностите и задълженията за работата на Школата.
3. Следвайки дългогодишните традиции на Планинската школа, след откриването на лагера се създават т.нар. „Четири съвета“ за организиране на братския живот по методи и наставления, дадени ни от Учителя.

3.1.Съвет на физическия труд.
Организира следните групи:
а) Група по чистотата, опазване на околната среда и благоустройството на района на лагера;
б) Група за доставка на хляб, дърва, газ и продукти за кухнята;
в) Група за охрана на лагера;
г) Група за общи екскурзии.

3.2. Съвет за духовния живот.
Организира следните групи и комисии:
а) Група за музикална и художествена дейност;
б) Група по Паневритмия, гимнастически и окултни упражнения;
в) Комисия по свещенодействията – молитви, наряди, ритуали, бдения;
г) Комисия за работа с децата.

3.3. Съвет за просвета.
Отговаря за групата по изнасяне на сказки на научни, окултни, здравни, музикални, екологични и други теми.

3.4. Съвет на примирителите.
а) Група за разглеждане и примиряване на възникнали спорни въпроси и противоречия във взаимоотношенията;
б) Контактна комисия за работа с гости на лагера.
Забележка. Членовете на групите и комисиите могат да имат приемственост и заменяемост. Желателно е всеки участник в Лятната духовна планинска школа да се включи в дейността на лагера и дежурствата, като така даде своя принос в общата работа.

VI. Задължения на дежурните екипи:
1. Осъществяват 24-часово дежурство от 16.00 ч. до 16.00 ч. Да осигурят топла вода, която се раздава сутрин, след приключването на духовния наряд, и топла храна след 13.00 ч.
2. Да зареждат кухнята с вода, като в края на дежурството оставят всички съдове пълни .
3. Поддържат ред и хигиена в кухнята и района около кухнята.
4. Всички отпадъци от кухнята се опаковат и транспортират ежедневно с коне за извозване до сметището.
5. Осъществяват надзор и контрол над лагера.
6. Пристигащите туристи се посрещат любезно и им се оказва съдействие.
7. Хигиенизират и тоалетните на лагера в 10 и 15 часа.
8. Организират и провеждат духовните наряди – сутрин и вечер.
9. Посрещат новопристигналите братя и сестри и им съдействат по устройването им в лагера.
Забележка: Задълженията на дежурните екипи и работата на съветите в някаква степен се дублират, което изисква сътрудничество при изпълнение на поставените задачи.

Лятната духовна планинска школа на Рила се организира от 1 до 22 август. От 23 до 25 август работната група действа по закриване на лагера.
Основни правила от Учителя за планината и в частност за Седемте рилски езера може да намерите и в книгата на Издателство “Бяло Братство” - “Разговори при седемте Рилски езера”

Божията Любов, Божията Мъдрост, Божията Истина, Божията Добродетел и Божията Правда да пребъдат с нас на Рила!
Постоянна комисия „Рила“
Управителен съвет