Рила - въпроси и отговори : Правила и препоръки за вътрешния ред и духовния живот в ЛДШ : Kакво е съдържанието на Кодекса ... обратно към въпроси и отговори
Въпрос:Какво е съдържанието на ученика от ЛДШ ?
Отговор: Кодекс
на ученика от Лятната планинска духовна школа (Рила, Седемте езера)Предназначението на този кодекс е да представи в кратка форма моралните норми на Лятната духовна школа на Бялото Братство, която се провежда на Рила в района на Седемте езера. Трябва да се знае, че тук, на Рила, животът в школата е път на интензивно ученичество, който е свързан органично с Окултната школа на Бялото Братство, открита от Учителя през 1922 г. в София. Това означава, че за участието си в Лятната духовна школа ученикът трябва да познава и спазва правилата на Окултната школа, а именно:

1. Първото нещо, което се иска от ученика, е смирението – да знае, че вечното, безграничното не може да се вмести в преходното, ограниченото.

2. Как ще пристъпи ученикът в Божествената школа? – С благоговение. То е вътрешно качество на душата. За да следва с успех, той трябва да прояви всичкото благородство на ума и сърцето си и върху него да гради своето бъдещо щастие, своя бъдещ живот.

3. За да има успех в работата си, ученикът трябва всичко да върши с любов. /Правила, дадени на 16.03.1922 г./

Участието в ЛДШ е привилегия и отговорност.

Ученикът трябва да знае, че в Школата на Рила се изучава свещената наука на всички времена – езика на Вечния, и че Словото на Учителя е път към Бога.

Ученикът трябва да знае, че животът в Школата е организиран в онзи непосредствен, космически ритъм, който е израз на живота на Цялото и е в съгласие с Великия и Безграничния. Той се заключава в духовните наряди, Паневритмията, изучаването на Словото на Учителя, братския живот, трудовото участие, запазването на екологическата среда и други дейности.

Ученикът трябва да знае, че той идва на планината не само заради чистия въздух и слънцето, но да изрази Любовта си към Бога. Тази Любов е ключът на неговото развитие.В Лятната духовна школа на Рила Учителя е разкрил специфични правила, без които ученикът не може да постигне целите на своето развитие. Тези правила Той ги е изнесъл в множеството Рилски беседи. Правилата не са произволни, а са израз на законите на разумната Природа. Ето и някои от тях:

1. Спазвай правилата на планината. Когато дойдете на планината, трябва да имате разположението на планината! А това може да стане, като спазвате нейните закони. Отнасяйте се към нея с чувство на благодарност и благоговение. Всяко едно място тук е място за събиране на специфична енергия. Каквото вършите, благодарете.

2. Бъди внимателен. Тези места са места на силата. Тук има свещени места. Ако отидеш там и не си подготвен, ще се случи някое нещастие. Знай, че планинските върхове възприемат космичните енергии, които идат към Земята, трансформират ги и ги разпространяват навсякъде. Целият този обмен има своето място и предназначение в сегашното и бъдещото развитие на човешката цивилизация. Ти ставаш съработник на Бога. Най-малкото, което можеш да направиш, е да запазиш екологическата среда такава, каквато си е.

Тук, на планината, трябва да вървите внимателно. Като вървите по път, който не е направен, не гледайте настрани, не гледайте нагоре, а надолу. Когато вървите по планината, не бързайте, не се смущавайте. На планината не крачете бързо. По стръмните места на всеки 100 метра се спирайте и си почивайте – във време на почивка ще добивате енергия.

3. Благодарност. Каквото вършите, благодарете.

Благодари на Бога и на светлите същества, които покровителстват това място. Знай, че Бог е отворил път да дойдем дотук. Ако не бе Той, канарите, силите биха ни препятствали, пътят ни щеше да бъде затворен.

Каквото вършите, благодарете. Без благодарност не може да става правилна обмяна между хората на Земята и възвишените същества в разумния свят. Добре е човек да мисли за напредналите същества, за техните идеи, за тяхната интелигентност, за тяхната чистота! И когато мисли, да изпитва любов към тях. Ако човек има любов към тях, те ще му се изявят.

4. Спазвай идеала за Абсолютна чистота. Планината обича чистотата. Пазете като свещен завет чистотата на планината. Всяко късче хартия, останки от храна, тор от добитъка – всичко това трябва да се отстрани.

Спазвай и психическа чистота. Природата обича да нямате никакви тревоги и грижи, когато отидете всред нея. Потребно й е най-малко една седмица, за да ви освободи от всички тези неща и после да влее във вас от своето съдържание.

Спазването на чистота означава ученикът да се освободи от тревогите и грижите на света. Помнете също, че планината, високото място не търпи лоши мисли и желания. Планинските места са крайно опасни. Тук атмосферата е толкова чувствителна, че ако направите нещо отрицателно, ще пострадате.

Пазете чистота във всяко отношение.

5. Имайте правилна обхода помежду си. Спомагай за създаването на светла братска атмосфера на любов, уважение и взаимопомощ. Да не си мислите, че вие знаете, а другите не знаят. Може да ви попита някой другите правят ли погрешки? Вие кажете: „Не зная‛.

Помагай на драго сърце. Човек като помага на другите, помага и на себе си, като прави добро, помага и на себе си. Редовно носи вода за братската кухня. Участвай активно в трудовите мероприятия. Помагай на братята и сестрите, които имат нужда.

6. Работи за своето здраве. Една от задачите в Школата е човек да работи за своето здраве. Затова е необходимо ученикът да е осигурен с необходимата екипировка. Планината иска да си добре облечен. Тя казва: ‛Гол човек не искам при мен. Голите долу, а облечените при мен да идват‛. Планината изисква първо да не губите нормалната топлина на тялото си. Човек трябва да е добре облечен, особено сутрин и вечер. После краката му трябва да бъдат топли, трябва да има вълнени чорапи.

При изпотяване се преобличайте. Всеки трябва да си носи най-малко две-три ризи. Дето и да отидете, преобличайте се.

Необходимо е порите ви да бъдат отворени. Затова е необходимо да се обливате с топла вода. Три пъти на ден измивайте краката си с топла вода. Стопляйте водата на огъня. И лицето си мийте тук с топла вода.

На планина ще пиете само топла вода. Студената вода не утолява жаждата, а топлата вода я утолява.

Едно от правилата тук е: всичко ще ядете тук, преди да е залязло Слънцето. Вода може да пиете; залезе ли Слънцето, никакво ядене. Стойте гладни – то е за предпочитане.

7. Трудово участие в братския живот.

Знай, че в Лятната духовна школа общата работа е обичана от всички. Необходимо е с готовност да се отзовеш на всяка нужда за обща работа. Знай, че тук всяка работа добива характер на задача, която се явява неразделна част от Школата. Ти, като ученик, трябва да я изпълниш с любов и внимание. Животът в Школата се нуждае от постоянно чистене на лагера и района на езерата, от поправянето на пътеки и направата на мостове, решаване на продоволствени въпроси и др. Всички тези дейности трябва да се извършват без заповед и нареждане – тихо, скромно, незабелязано и без шум. Знай, че работата за Божественото е винаги приятна и че истинската работа е тази, която произтича от Любовта.
последна промяна
текущо време 23:13
all times are EDT (GMT-4)

Content ©2002-2007 Bцsch EDV-Consulting
Powered by FAQEngine V4.24.04 ©2001-2009 Bösch EDV-Consulting