въпроси и отговори Всички въпроси и отговори Търси
Рила - въпроси и отговори : Правила и препоръки за вътрешния ред и духовния живот в ЛДШ : Какви са изискванията на държавата? Отпечатай
Въпрос:Какви са изискванията на държавните органи към пребиваването ни в ЛДШ?
Отговор:1. Лагерът да бъде разположен на традиционното място в отдел 89, подотдел „5" по ЛУП на ДЛ-Дупница от 1997 г. и отдел 801, подотдели „3" и „4" по ЛУП на ДЛ-Самоков от 1994 г.

2. Да не се използват допълнителни терени за лагеруване.

3. Да се определи лице, което да отговаря за спазване на условията от лагеруващите.

4. Районът на лагера ла се определи на място от служители на Дирекция „Национален парк Рила" в присъствието представители на Общество Бяло Братство България, като границите бъдат означени с ясно видими знаци на терен и по време на лагеруването да не се допуска разширяването им.

5. Да се води книга за регистрация на лагеруващите и ежеседмично да представя на Дирекция „Национален парк Рила" справка за броя на леглата (местата за нощувка), осъществените нощувки и броя на нощувалите за изтеклата седмица.

6. За времето от 20 до 31.07.2012 г. и от 23 до 30.08.2012 г. в района на лагера да пребивават максимум до 25 човека (работна група за подготовка, организиране и закриване на лагера).

7. За отходни места да се ползват тоалетните на хижа „Седемте езера" и ползваните до сега временни тоалетни в района на лагера.

8. Мястото за миене да се разположи на около 100 метра североизточно от хижата, до скалите, като за целта се монтират походни умивалници, чиито брой да е съобразен с броя на лагеруващите. След приключване на дейността умивалниците да бъдат демонтирани и терена почистен от всякакъв вид отпадъци.

9. Да не се използват езерата в района и притоците към тях за пране и миене.

10. Да се използва само изграденото и противопожарно обезопасено огнище.

11. Да не се секат дървета и храсти на територията на Национален парк „Рила".

12. Да не се допуска замърсяването на лагера и околните територии на парка с отпадъци.

13. Отпадъците да се събират разделно в чували и да се транспортират до сметището на най-близкото населено място.

14. Извозването на багаж през територията на Национален парк „Рила" да се извършва след съгласуване на дейността с Д"НП Рила". Да не сеизползва за разтоварване и/или претоварване на багаж м. „Зелени преслав".

15. Не се допуска движението на жива сила (коне), пашуването и нощуването на конете в района на лагера и циркуса на Седемте рилски езера.

16. Допуска се при откриването (20.07.-31.07.2012 г.) и закриването (23.08.-З0.08.2012 г.) на лагера еднократно (за по пет дни), да се използва за обслужване на кухнята жива сила (кон със самар) от х. ''Рилски езера" до кухнята на лагера. Дейността да бъде предварително съгласувана с Дирекция "Национален парк Рила" по дати, часово време, брой животни и
лицата, които ще са водачи на конете.

17. Не се допуска извозването на багаж с моторни превозни средства.

18. Във връзка с Ваше писмо .....е необходимо да подадете Заявление в Д"НП Рила" за съгласуване на провеждането на специализиран туризъм и масови прояви, в което ла бъдат уточнени броя на конете, маршрутите и водачите на конете, необходими за превоза на багаж за лагера на Бялото братство в периода 01.08.-23.08.2012 г.

19. Подробностите по организацията на лагера да се уточнят на място на 20.07.2012 г. като се състави предупредителен протокол, с отговорник лицето по т. 4 и служители на Дирекция "Национален парк Рила".

20. С цел безопасността на участниците в лагера на лицето отговорник по т. 4 на 20.07.2012 г. на място ще бъде проведен инструктаж от н-к сектор на ПУ Дупница.

21. Осигуряването на безопасност на участниците в извършването на дейността е изцяло отговорност на организаторите

22. След приключване на лагера, районът на Седемте езера да бъде почистен от отпадъци, за което да се състави констативен протокол между Дирекция „Национален парк Рила" и представители на Общество Бяло Братство България.

23. По време на провеждането на дейността да се спазват стриктно режимите и нормите за Национален парк "Рила", съгласно Закона за защитените територии и Плана за управление на НП "Рила".
Този текст е въз основа на текста от 2011 г,,но изискванията от страна на държавните органи към нас са същите...
последна промяна 4.08.2012
 Как ще оцените този информация?  
Причина:

 
Покажи въпроси и отговори в тази категория | Покажи категориите | Покажи всички въпроси и отговори | Покажи програмите отиди в началото